Publikacije i novosti
Pravila za transferne cene prema domaćem zakonodavstvu – obaveze i rokovi
Objavljeno: 22.05.2017.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002-dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 i 142/2014) definiše šta se smatra povezanim licem. Naime, povezana lica mogu biti kako pravna tako i fizička lica.

Povezana lica postoje ukoliko postoji mogućnost kontrole ili uticaja na poslovne odluke među njima.

Posredno ili neposredno posedovanje najmanje 25% akcija ili udela smatra se potencijalnom kontrolom. Takođe, povezano lice može uticati na poslovne odluke ukoliko posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja. Ukoliko isto fizičko ili pravno lice neposredno ili posredno učestvuje u upravljanju, kontroli ili kapitalu obe kompanije, smatra se da postoji veza između ovih kompanija.

Povezanim licem sa obveznikom se smatraju bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dede i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga.

Povezanim licem smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

Transferna cena se smatra cenom koja nastaje u transakciji koja se odnose na prenos sredstva ili nastanak obaveza između povezanih lica.

Obveznik je dužan da za transakcije sa povezanim licima utvrdi da li je cena po kojoj je ista realizovana utvrđena po principu „van dohvata ruke“. Eventualne razlike koje se utvrde između transfernih cena i cena „van dohvata ruke“ se uključuju u osnovicu i oporezuju po stopi od 15%.

Obveznik je dužan da uz poreski bilans priloži dokumentaciju u okviru koje posebno prikazuje vrednost transakcija sa povezanim licima po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip "van dohvata ruke").

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima

Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013 i 8/2014) bliže se uređuje forma i sadržina dokumentacije o transfernim cenama i izbor i način primene metode po principu "van dohvata ruke" kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Dokumentacija ili izveštaj o transfernim cenama koja se prilaže uz poreski bilans može biti u jednom od dva oblika:

 • Izveštaj u punom obliku i

 • Izveštaj u skraćenom obliku.

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku, u skladu sa navedenim Pravilnikom, poreski obveznik može da podnese (izuzvev za zajmove i kredite) kad ispuni jedan od sledeća dva uslova:

 • Da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od 8.000.000,00 dinara ili

 • Da ukupna transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od 8.000.000,00 dinara

U slučaju da navedeni uslovi nisu ispunjeni, poreski obveznik je dužan da sastavlja Izveštaj o trasnfernim cenama u punom obliku.

Poresko zakonodavstvo propisuje da se dokumentacija o transfernim cenama dostavi Poreskoj upravi uz poreski bilans i poresku prijavu, odnosno u roku od 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza.

Sadržaj Izveštaja o transfernim cenama, u skladu sa navedenim Pravlnikom, čine sledeće celine:

 1. analiza grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;

 2. analiza delatnosti;

 3. funkcionalna analizu;

 4. izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu "van dohvata ruke";

 5. zaključak;

 6. prilozi.

Radi utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke “ Zakon o porezu na dobit pravnih lica u članu 61. predviđa upotrebu jedne od šest navedenih metoda:

 1. metoda uporedive cene na tržištu;

 2. metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);

 3. metoda preprodajne cene;

 4. metoda transakcione neto marže;

 5. metoda podele dobiti;

 6. bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu "van dohvata ruke", pod uslovom da primena metoda prethodno navedenih u ovom stavu nije moguća ili da je ta druga metoda primerenija okolnostima slučaja od metoda prethodno navedenih u ovom stavu.

Prema članu 62. stav 1. prema Zakonu o porezi na dobit pravnih lica, kod duga prema povezanom pravnom licu po osnovu kredita i zajma, Poreskom obvezniku priznaje se kao rashod u poreskom bilansu iznos kamate i pripadajućih troškova na zajam, odnosno kredit do visine četvorostruke vrednosti obveznikovog sopstvenog kapitala.

Navedeni iznos rashoda kamate priznaje se pod uslovom da je kamatna stopa po kojoj su obračunavani rashodi kamate u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Prema članu 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu „van dohvata ruke“ obračunavala na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica, propisana su sledeća pravila:

 • ministar finansija može propisati iznose kamatnih stopa za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“;

 • obveznik ima pravo da za potrebe utvrđivanja kamatnih stopa po principu „van dohvata ruke“, umesto propisanih kamatnih stopa, primeni opšta pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ i samostalno utvrdi kamatne stope za koje će se smatrati da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“;

 • poreski obveznik koji se odluči da iskoristi pravo da primenom opštih pravila utvrdi kamatne stope koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, dužan je da ta pravila primeni na sve zajmove, odnosno kredite sa povezanim licima.

Ministar finansija doneo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ („Službeni glasnik RS“, broj 12/16), na snazi od 20. februara 2016. godine.

Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:

 1. za banke i davaoce finansijskog lizinga:

  • 6,29% na kratkoročne kredite u RSD;

  • 13,46% na dugoročne kredite u RSD;

  • 3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

  • 6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

  • 1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

  • 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

  • 3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

 2. za druga privredna društva:

  • 10,81% na kratkoročne kredite u RSD;

  • 9,99% na dugoročne kredite u RSD;

  • 5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

  • 5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

  • 6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

  • 3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

  • 5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Nexia Star ima bogato iskustvo u pripremi dokumentacije o transfernim cenama. Ukoliko za Vaše pravno lice postoji zakonska obaveza predaje Izveštaja o transfernim cenama uz poreski bilans, budite slobodni da nas kontaktirate. Više o tome u sekcijama Upit za ponudu i Kontakti.

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming