Novi Zakon o računovodstvu i novi Zakon o reviziji su dva fundamentalna zakona koji uređuju korporativno finansijsko izveštavanje u Srbiji. Usvojena su u oktobru 2019. godine. Svi portali su preneli impresije Ministra finansija Srbije da oni treba da doprinesu kvalitetnijem izveštavanju i privlačenju novih investicija. Kao i ključnim mu rečima:

“Moramo ići u korak sa svetom. Kao zemlja kandidat za članicu Evropske unije nastojimo da naše zakone uskladimo sa njenom regulativom”.

Evo, sada smo „usklađeni“ i postoji značajni intermezzo do perioda usklađivanja sa istim. Svakako, postoji jasna analogija između podizanja nivoa kvaliteta finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta u zemlji za podsticaj razvoja domaće privrede i privlačenje potencijalnih stranih investicija.

Objektivno, bilo je neminovno da oni stari Zakoni budu predmet promena. Ukoliko apstrahujemo EU tendencije, ostaju nam i dalje konstruktivni razlozi: prihvatanje preporuke Manivala, (Manival je telo Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima tzv. FATF), potom bolja procena budućih performansi privrednih društava, što omogućuje investitorima da donose dobre investicione odluke na osnovu transparentnih finansijskih izveštaja. Dalje, unapređenje postojećeg sistema javnog nadzora i kontrole nad kvalitetom rada revizorske profesije, a u skladu sa najboljom praskom. I na kraju, podizanje nivoa kvaliteta revizorskog i finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, kroz unapređenje sistema obavljanja revizije, što je jedan od preduslova za privlačenje potencijalnih stranih investitora i domaćih takođe. Dakle i mimo EU tendencije, razloga je dovoljno.

Kratak osvrt na ono što je već uveliko poznato kada su ključne izmene u Zakonu o računovodstvu:

Regulisanje pružanja računovodstvenih usluga

Komora ovlašćenih revizora će izdavati dozvole pravnim licima i preduzetnicima za rad, dok će registar voditi Agencija za privrede registre, pri čemu se upis u registar vrši po službenoj dužnosti i nema dodatnih troškova za privredu. Jedan od uslova za dobijanje dozvola je i da najmanje jedno lice bude stalno zaposleno u pravnom licu i da to lice, ili sam preduzetnik, ispunjava uslov da ima profesionalno zvanje iz oblasti računovodstva ili revizije stečeno kod članice Međunarodne federacije računovođa.        Trenutno u Republici Srbiji postoje dve takve profesionalne organizacije koje su članice Međunarodne federacije računovođa i to je Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine, a pravna lica, odnosno preduzetnici koji pružaju računovodstvene usluge u roku od tri godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona, u obavezi su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona. Dakle, sasvim dovoljan vremenski period od tri godine, kako bi se pravna lica koja se bave ovom delatnošću i uskladila sa ovim zakonom.

U korak sa svetom: E-fakture

Obaveza pravnim licima, odnosno preduzetnicima da fakture, račune, kao računovodstvene isprave, izdaju isključivo u elektronskom obliku je takođe jedna od odredaba Zakona o računovodstvu. Na ovaj način pojednostaviće se procedura izdavanja faktura, nisu potrebni ni pečat ni potpis i skratiti vreme neophodno za obavljanje ovih poslova, biće obezbeđen brži povraćaj PDV-a i drugo. Ove e-fakture biće obavezne počev od 1. januara 2022. godine.

Ovo sve je veliki prvi korak ka uvođenju e-faktura u privredu Republike Srbije a ideja je da od 1. januara 2022. godine e-fakture budu uvedene bez pečata, bez potpisa. Dakle, radićemo sve ono što rade razvijene tržišne ekonomije a ovaj zakon nam otvara vrata da krenemo ka tome.

Svi mogu primenjivati MSFI

Različite kategorije pravnih lica, uključujući mikro i mala pravna lica, mogu primenjivati međunarodne standarde finansijskog izveštavanja prilikom sastavljanja redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. Ovo će uticati na dodatno smanjenje troškova pravnim licima u vezi sa finansijskim izveštavanjem, lakše poslovanje i obezbeđivanje da njihovi finansijski izveštaji budu transparentniji i pouzdaniji.


Jedan set izveštaja

Dalje, ovaj zakon predviđa ukidanje obaveze sastavljanja i dostavljanja dva seta izveštaja. Ako se sećate, postoje dva seta izveštaja koja treba dostaviti, za statističke i druge potrebe, kao i finansijske izveštaje Agenciji za privredne registre i sada imamo jedan rok, rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, koji će obuhvatiti i statistički izveštaj, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Zabrane po uzoru na Manival

Konačno, ovaj zakon podrazumeva prihvatanje Preporuke 28 Manivala za izmenu postojeće regulative, u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima, da budu osnivači i vlasnici pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Neke od ključnih izmena Zakona o reviziji:

Objedinjene kontrole

Najpre, javni nadzor nad obavljanjem revizije i kontrole kvaliteta nad radom revizorske struke objedinjeni su u okviru jedne institucije i to je Komisija za hartije od vrednosti. Ovo je u skladu sa zahtevima EU regulative i sa najboljom praksom. U skladu sa starim Zakonom se ovaj postupak odvijao u tri institucije – Komora ovlašćenih revizora, Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije i Ministarstvo finansija. Proces od početka kontrole kvaliteta rada revizora pa do krajnjeg rezultata, izricanja mera, biće kraći, a bilo je slučajeva da proces traje i preko šest meseci od dana započinjanja procesa u okviru Komore ovlašćenih revizora.

Zabrane po uzoru na Manival

Prihvatanje Preporuke 28 Manivala za izmenu postojeće regulative u smislu zabrane krivično osuđivanim pravnim i fizičkim licima i njihovim povezanim licima, kao i saradnicima da budu osnivači i vlasnici društva za reviziju.


Rok

Rok za usklađivanje društava za reviziju koji je godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uz obavezu da obaveste komisiju i komoru o tome, pri čemu se ne podnosi novi zahtev za izdavanje dozvole.


Nezavisnost i interne kontrole

Detaljnije je opisan obim revizije, a posebna pažnja posvećena je unapređenju nezavisnosti kroz sprečavanje eventualnih sukoba interesa, regulisano je pitanje unutrašnje organizacije društava za reviziju, kao i uslovi za pružanje drugih usluga revizorskim klijentima.

Šta su ključne zajedničke stvari za oba Zakona?

Definitivno bi to bilo insistiranje na edukaciji, posedovanju profesionalnih zvanja i odgovarajućih stručnih znanja i veština u cilju pružanja  što kvalitetnijih računovodstvenih i revizorskih usluga. To je jedan naporan, kontinuiran i trajan proces, ali benefiti koje donosi su multiplikovane i na privredne subjekte i na profesiju i na kraju krajeva, zemlju u celini.

Potpuno je jasno da je osnov za podizanje kvaliteta prakse, kvalitetno zakonsko rešenje. Javne rasprave su iza nas, Zakoni uveliko žive, ostavljeno je dovoljno vremena za usklađivanje. No, kao i za svaku novinu, neophodno je uhodavanje jer je potrebno vreme da se uskladimo sa promenama. O efektima i eventualnim nedostacima će nas učiti vreme koje je pred nama. Duboko verujemo da ukoliko se nešto ne pokaže da je primenjivo u praksi, da će već sva ona odgovorna i zainteresovana lica, i ko god tada bude bio Ministar finansija, čuti ljude iz struke i  naći način da kroz potencijalne dopune ili izmene Zakona probaju da prilagode regulativu a sve u cilju unapređenja kvaliteta finansijskog izveštavanja koji najdirektnije učestvuje u jednoj transparentnom poslovnom okruženju, ali pravom i realnom, a ne nekom ambijentu u drugoj EU zemlji gde je usled milion drugih faktora privrede i kontrolnog okruženja, potpuno drugačije implementirati ovakve direktive.

Za sve je optimalno da se smanjuje jaz srpskog i EU zakonodavstva u oblasti revizije i računovodstva, no još je bitnije praviti blagovremene evaluacije i učinke i proveravati onaj „korak kojim moramo ići“- što kaže naš Ministar finansija.

Trebamo znati da li treba ubrzati ili usporiti, ili je u određenoj fazi, baš dobro što idemo tako kako idemo…

Majkić Ružica

Ovlašćeni revizor