Revizija i usluge srodne reviziji

Revizija finansijskih izveštaja predstavlja širok spektar procedura koje je revizor dužan da sprovede, a sve sa ciljem izražavanja mišljenja o istinitosti i objektivnosti finansijskih informacija, u najširem smislu.

Nezavisnost, objektivnost, profesionalnost, stručnost i sprovođenje etičkih standarda su kritične osobine koje posedujemo. Kada na sve to dodamo i ličnu notu, odnosno našu želju da u sklopu obavljanja revizije, pomognemo klijentu da unapredi sistem internih kontrola i kvalitet finansijskog izveštavanja, jasno je da naše angažovanje dodaje vrednost sveukupnoj profitabilnosti klijenta.

Poverenje eksternih korisnika Izveštaja revizora je od kapitalne važnosti i stiče se godinama predanog rada i izgradnje imidža. Pored tradicije, pristupanje jednoj od vodećih međunarodnih mreža Nexia International, u velikoj meri je doprinelo daljem poboljašanju našeg ugleda i poverenja šire društvene zajednice u naše zaključke.

Prema važećem Zakonu o reviziji, revizija je obavezna za redovne godišnje finansijske izveštaje velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala nezavisno od njihove veličine, kao i svih pravnih lica, odnosno preduzetnika čiji poslovni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi 4.400.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti (zakonska revizija). Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja obavezna je za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Neki od najčešćih vidova našeg angažovanja u ovoj oblasti su:

  • revizija finansijskih izveštaja
  • pregled finansijskih izveštaja
  • kompilacija finansijskih izveštaja ili informacija
  • angažovanja na osnovu kojih se pruža uveravanje o usaglašenosti sa odredbama ugovora
  • angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka (izveštavanje o nalazima činjeničnog stanja)
  • revizija utroška sredstava dobijenih iz donacija
  • pregled adekvatnosti računovodstvenog sistema i sistema internih kontrola
Изборник