Poslovno savetovanje

Pružamo klijentima visoko stručne, profesionalne i pažljivo osmišljene savetodavne usluge, prilagođene specifičnim okolnostima i potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Naš cilj je ostvarenje vašeg cilja, sagledavanje i poređenje različitih opcija razvoja i preduzimanja daljih koraka u vođenju poslovanja, od analize vaših prethodnih rezultata, pružanju pomoći u izradi biznis planova, investicionih studija, analizi tržišta i vaših komparativnih prednosti, mogućnosti daljeg razvoja pomoću sopstvenih resursa, ili pronalaženja strateškog ili finansijskog partnera, izlasku na nova tržišta, akviziciji ili spajanju sa drugim kompanijama, finansijskom restrukturiranju i različitim drugim mogućim alternativama.

Moguće usluge poslovnog savetovanja koje bi Vama mogle biti interesantne i korisne su:

  • Priprema Društva za pronalaženje strateškog i investicionog partnera i podrška u pregovorima
  • Pomoć u izradi biznis plana ili studija opravdanosti ulaganja uz sagledavanje više mogućih scenarija, i za različite namene
  • Procena vrednosti kapitala, udela ili akcija za različite namene tj. analiza koliko Vaš Biznis vredi danas ili koliko bi mogao vredeti pod drugim okolnostima, sve u skladu sa Međunarodnim Standardima za procenu
  • Procena vrednosti imovine za finansijsko izveštavanje, prodaju, obezbeđenje kredita i druge namene, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Međunarodnim standardima za procenu
  • Alokacija kupovne cene nakon izvršene akvizicije za potrebe finansijskog izveštavanja
  • Testiranje mogućeg obezvređenja imovine ili Goodwill-a za potrebe finansijskog izveštavanja
  • Finansijsko restrukturiranje koje obuhvata analizu prethodnog poslovanja, analiza kapaciteta otplate dugova uz poređenje različitih alternativa, prezentiranje i pregovori sa poveriocima
  • Usluge upravljanja rizicima (Risk Management) -Efektivno i konzistentno upravljanje rizikom omogućuje vama i vašim zaposlenima neophodno  samopouzdanje kako bi se fokusirali na postizanje ključnih poslovnih ciljeva za vašu kompaniju. Sa svakim rizikom dolazi i prilika. Iz toga razloga, vodeće organizacije detaljno procenjuju i ocenjuju svoj portfolio rizika i odvajaju odgovarajuće resurse kako bi bili u mogućnosti da identifikuju i upravljaju ključnim rizicima efektivnije od konkurencije. Za takve organizacije, efikasano upravljanje rizicima je od suštinska finkcija menadžmenta.

Kontakt:

Mihailo Aleksić