Usluge
Poresko savetovanje

Poreski zakoni Republike Srbije se često različito tumače i predmet su čestih izmena. Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti klijenta mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Iz tog razloga, neke transakcije mogu biti osporene od strane nadležnih organa i klijentu može biti određen dodatni iznos poreza.

Svakom biznisu, dobrodošla su niža poreska opterećenja. To nije uvek lako da se obezbedi, posebno ne u ovim okolnostima. Posebno u velikim poslovnim sistemima, neophodno je optimizovanje poreskih opterećenja, sa aspekta cele grupe, a ne pojedinačnih društava, kako je to čest slučaj.

Višedecenijsko iskustvo koje posedujemo u ovoj oblasti, omogućava nam da sagledamo celu sliku, identifikujemo nedostatke i predložimo optimalna rešenja u konkretnom biznisu – za konkretnog klijenta, uzimajući u obzir sve okolnosti.

 • Direktno oporezivanje

 • Indirektno oporezivanje

 • Međunarodno poresko planiranje

 • Pružanje podrške u postupcima pred nadležnim poreskim organima

 • Transferne cene

Usluge savetovanja u oblasti transfernih cena odnose se na analizu transakcija  između povezanih lica. Sa stanovišta oporezivanja, transakcije između povezanih strana treba da se obavljaju u skladu sa princimpom ''van dohvata ruke'' tj. po tržišnim uslovima.

U Srbiji je priprema i podnošenje dokumentacije o transfernim cenama nadležnom organu Poreske uprave postalo obaveza počev od 2013. godine. Osnov za regulisanje oblasti transfernih cena u Srbiji čine Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, kao i OECD smernice.

Radi utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke“ Zakon o porezu na dobit pravnih lica u članu 61. predviđa upotrebu jedne od šest navedenih metoda:

 1. metoda uporedive cene na tržištu;

 2. metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);

 3. metoda preprodajne cene;

 4. metoda transakcione neto marže;

 5. metoda podele dobiti;

 6. bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu "van dohvata ruke", pod uslovom da primena metoda prethodno navedenih u ovom stavu nije moguća ili da je ta druga metoda primerenija okolnostima slučaja od metoda prethodno navedenih u ovom stavu.

 • Poreski Due Diligence

Poreski due diligence predstavlja dijagnostičko ispitivanje kompanije sa poreskog aspekta za potrebe prodavaca ili potencijalnog kupca.

Potencijalni kupac mora da zna šta kupuje, ali iznad svega koji su rizici povezani sa ovakvom transakcijom. Svrha poreskog due diligence-a je da eleminiše asimetričnost informacija između prodavca i kupca i naglasi sve prednosti i poreske rizike pravovremeno.

Zadovoljnih klijenata:

250+

Za više od 10 godina poslovanja.

Reč osnivača:

Naši privrednici često reviziju shvataju kao redovan sistematski pregled, nužno zlo, a revizore kao osobe koje postavljaju sijaset smaračkih zahteva...

Pročitajte više

Slobodno nas kontaktirajte:

Pošaljite nam poruku

Ili pronađite brojeve telefona na Kontakt stranici.

Nexia Star d.o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Website developed by Mindstorming